HEKTAŞ YARAMİLA 20-10-10+(7SO3)+ME NPK GÜBRESİ 40 KG

450
Toplam Azot (N) : 20
Amonyu m Azotu (N) : 11
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5): 8,5
Suda Çözünür Potasyu m Oksit (K2O): 10
Suda Çözünür Kükürt Tri Oksit (SO3): 5
Toplam Kükürt Trioksit (SO3): 7
Toplam Çinko (Zn): 0,002
Nitra t Azotu (NO3-N) : 9
Suda Çözünür Potasyu m Oksit (K2O) : 10